ايران صنعت - طرح توجيهي و مشاوره سرمايه گذاري

فروشگاه طرح توجیهی فایل های منسبد خرید

ایران صنعت - دانلود نمونه طرح توجیهی

سفارش طرح توجیهی
طرح های توجیهی صنعتی
طرح های توجیهی کشاورزی و کشت و صنعت
طرح های توجیهی دامپروری و مزارع پرورش ماهی و طیور
طرح های توجیهی خدماتی و کسب و کار های کوچک
طرح های توجیهی گردشگری و توریسم - احداث هتل و پارک و ...
comfar طرح توجیهی کامفار
مشخصات طرح های توجیهی - استاندارد طرح های توجیهی

پکیج های طرح توجیهی

 • پکیج طرح های توجیهی صنایع ساختمانی
  قیمت 80000 تومان
  گسترش کار نگارش طرح توجیهی انجام…
 •  
  پکیج طرح های توجیهی صنایع خودرو
  قیمت 90000 تومان
  یکی از مهمترین صنایع موجود در…
 •  
  پکیج طرح های توجیهی صنایع فلزی
  قیمت 90000 تومان
  زمینه های بکر معادن در کشور ما…
 •  
  پکیج طرح های توجیهی صنایع چوب و سلولوزی
  قیمت 50000 تومان
  طی این سال ها…
همه پکیج ها ...
×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 47
پنج شنبه, 03 آبان 1397 01:20

طرح توجیهی تولید قطعات آلومینیومی خودرو

در طرح توجیهی تولید قطعات آلومینیومی خودرو سعی شده است تا با معرفی این صنعت اطلاعات بیشتری در زمینه این طرح، میزان سرمایه گذاری، سودآوری، تسهیلات اعطایی و نرخ های بازده سرمایه گذاری آن ارائه شده و آن را به عنوان یک فرصت سرمایه گذاری مناسب بررسی نماییم، امیدوارم این اطلاعات مفید فایده باشد و تا پایان مطلب همراه ایران صنعت باشید.

 

تولید قطعات آلومینیومی براي خودرو

آلومینیوم فلزي است سبک، با رنگ روشن، مقاوم در مقابل بسیاري از عوامـل شـیمیایی ماننـد زنگ زدگی ، خوردگی و غیره و این خـواص بـارز آن سـبب شـده اسـت کـه امـروزه بـسیاري از قطعات خودروها از آن ساخته شود . ترکیب ایـن فلـز بـا فلـز روي تـشکیل آلیـاژي تحـت عنـوان زاماك را می دهد که در آلیاژ فوق بسیاري از نـواقص فنـی آلومینیـوم بـر طـرف شـده و قابلیـت تولید قطعات بسیار متنوع براي شاخه هاي مختلف صنعت از جمله خودرو فـراهم گردیـده اسـت . قطعات تولیـد شـده از آلومینیـوم بـه میـزان 2/3 برابـر از فـولاد سـبکتـر اسـت از اینـرو مطـابق برآوردهاي صورت گرفته حدود 11 درصد قطعات یک خودرو را قطعات آلومینیـومی آن تـشکیل می دهد این قطعات در قسمت هاي مختلف موتور، سیستم انتقال قدرت ، بدنـه و .... خـودرو مـورد استفاده قرار می گیرد و همین امر اهمیت این قطعات را در صنایع خودرو سازي نشان می دهد . قطعات آلومینیومی به روش هاي مختلف تولید میگردند که ماشینکاري ، ریخته گـري دسـتی ، ریخته گري تحت فشار و ریـژه از جملـه آنهـا مـی باشـد . در طـرح حاضـر هـدف تولیـد قطعـات آلومینیومی از طرق مختلف می باشد .

مطابق مقـررات منتـشر شـده از سـوي وزارت بازرگـانی، هیچگونـه محدودیت قانونی براي واردسازي قطعات خودرو وجـود نـدارد، لـیکن لازم اسـت در ایـن باب به مورد بسیار مهم زیر توجه شود.

الف - بازار قطعات خودرو درکشورمان به سه گروه oem,oes  و am تقسیم مـیگـردد و شرایط خرید این گروهها به صورت زیر است.

بازار OEM

در این بازار به طورکامل قطعات از داخل کشور تهیـه مـیشـود و لـذا در صـورتی کـه امکـان ساخت داخل براي قطعهاي موجود نباشد. خودروساز خود رأساً اقدام به واردسازي قطعـه مـورد نیاز مینماید. لذا واردات توسط غیـر و فـروش آن بـه خودروسـاز اتفـاق نمـی افتـد (خودروسـاز قطعات وارداتی را خرید نمیکند).

بازار OES

شرایط این بازار نیز مشابه شرایط عنوان شده براي بازار OEM است.

بازار AM

در این بازار شرایط رقابتی برقرار است. لذا در صورتی که قطعات وارداتـی قابلیـت رقابـت بـه لحاظ کیفی و قیمت به موارد مشابه داخلی را داشته باشند، امکان واردات وجود خواهد داشت.

با توجه به مطالب ذکر شده ، می توان عنوان کرد که عملا" امکان واردات و فـروش قطعـات در بازار OEM و OES تنهـا بـراي شـرکت هاي خـودرو سـاز قابـل انجـام بـوده ولـی در بـازار AM واحدهاي مختلف امکان واردسازي و فروش قطعات منفصله خودرو را دارا هستند .

ب - قطعات آلومینیومی در گروه قطعات کند مصرف خودرو طبقه بندي میگردند، لذا مـصرف آن در بازار خدمات پس از فروش بسیار پایین تر از بـازار خودروسـازان اسـت بطوریکـه بخـش قریب به اتفاق این قطعات در بازار OEM مصرف می شود و از این رو میزان واردات نیـز در سـطح پائین خواهد بود.

ج - با توجه به مطالب ذکر شده ، قابل نتیجـه گیـري اسـت کـه علیـرغم نبـود محـدودیت بـراي واردات، عملاً واردات این قطعات امکان  ناپذیر و یا در سطح بسیار پایین اتفاق می افتد.

-بررسی استانداردهاي موجود در مورد محصول محصول مورد مطالعه، قطعات آلومینیومی خودرو است که از طرق مختلف تولیـد خواهـد شـد. این قطعات خود به عنوان یک محصول واسطه در تولیـد یـا تعمیـرات خـودرو هـا مـورد اسـتفاده دارند. از اینرو ماهیت این قطعات طوري است که نمیتـوان اسـتاندارد خاصـی را بـراي آن تعیـین کرد و لذا هیچگونه استاندارد ملی یا بین المللی براي این قطعات وجـود نـدارد. ولـی بایـد گفـت کـه تولید این قطعات تحت مشخصات فنی ارائه شده از طرف خودرو سازان صورت میگیـرد کـه بـه نوعی نیز میتوانیم مشخصات فوق را به عنوان الزامات و استانداردهاي مورد نیاز در تولید تلقـی نماییم. مشخـصات فنـی قطعـات در قالـب نقـشه فنـی، بـرگ آنـالیز مـواد اولیـه مـصرفی و بـرگ مشخصات مکانیکی و متالوژیکی از طرف هر خودرو ساز تهیه و ارائه مـیگـردد کـه رعایـت تـک تک آنها از طرف سازندگان امري اجتناب ناپذیر است .

معرفی موارد مصرف و کاربرد محصولات

محصول تولیدي طرح قطعات آلومینیومی خـودرو اسـت و لـذا کـاملا واضـح اسـت کـه مـورد مصرف و کاربرد این قطعات در خودرو سازي اسـت . ذیـلا برخـی قطعـات مهـم در هـر خـودرو فهرست گردیده است .

پوسته سرسیلندر

پوسته کلاج

پوسته اویل پمپ

پوسته جعبه دنده

پوسته جعبه فرمان

پوسته سیبک

پوسته زیرموتور

قطعات نگهدارنده آیینه ها

طوقه فرمان

رینگ چرخ

مثلثی بدنه

برخی از ایـن قطعـات از طریـق دایکاسـت (ریختگـري تحـت فـشار) و برخـی دیگـر از طریـق ریختگري در ماسه و یا ماشین کاري انجام می گیرد کـه انتخـاب روش دقیـق تـابع نـوع خـودرو و محل استفاده قطعه می باشد.

شرکت بهبود صنعت آمادگی خود جهت تهیه طرح توجیهی تولید قطعات آلومینیومی خودرو اعلام می دارد

 هم اکنون سفارش طرح توجیهی تولید قطعات آلومینیومی خودرو دهید

استفاده از کلیه مطالب این سایت برای عموم آزاد می باشد ، فقط در راستای حفظ زحمات تیم تولید محتوی ما خواهشمندیم در صورت برداشت از این محتوی لینک ما را درج نمایید. باسپاس

 

 

خواندن 6879 دفعه

نگارش طرح توجیهی بروز

سلام دوست عزیز، با تشکر از بازدید شما از وب سایت ایران صنعت، حضور گرانقدر شما اعلام میداریم که کارشناسان ما آماده هستند تا این طرح های توجیهی را به صورت بروز مطابق استانداردهای بانکی و براساس اعداد و ارقام واقعی حال حاضر برایتان آماده نمایند. جهت هماهنگی در این خصوص با ما تماس بگیرید.

نگارش طرح توجیهی، انجام مطالعات امکان سنجی و بازار تخصص ماست.

دانلود جدیدترین طرح های توجیهی آماده

طرح توجیهی بازیافت کاغذ و مقوا

عنوان طرح: طرح توجیهی کامل بازیافت کاغذ و مقوا سال نگارش: 91 تعداد صفحه: 71 نحوه دریافت: بعد از اتمام پرداخت، فایل قابل دانلود خواهد بود. فرمت فای ...
2 تعداد فروش
ریال 2,100,000
جزئیات خرید

طرح توجیهی احداث سینما 5 بعدی (آموزشی)

عنوان طرح: طرح توجیهی کامل احداث سینما 5 بعدی (پروژه آموزشی دنیای ماقبل تاریخ) سال نگارش: 94 تعداد صفحه: 30 نحوه دریافت: بعد از اتمام پرداخت، فایل ...
1 تعداد فروش
ریال 1,700,000

طرح توجیهی تولید ورق گالوانیزه

عنوان طرح: طرح توجیهی کامل تولید ورق گالوانیزه  سال نگارش: 87 تعداد صفحه: 40 نحوه دریافت: بعد از اتمام پرداخت، فایل قابل دانلود خواهد بود. فرمت فا ...
0 تعداد فروش
ریال 1,400,000

طرح توجیهی تولید درب ضد سرقت و مبلمان

عنوان طرح: طرح توجیهی کامل تولید در ضد سرقت و مبلمان  سال نگارش: 94 تعداد صفحه: 55 نحوه دریافت: بعد از اتمام پرداخت، فایل قابل دانلود خواهد بود. ف ...
3 تعداد فروش
ریال 1,900,000
طرح توجیهی بازیافت کاغذ و مقوا
طرح توجیهی احداث سینما 5 بعدی (آموزشی)
طرح توجیهی تولید ورق گالوانیزه
طرح توجیهی تولید درب ضد سرقت و مبلمان

نظرات مشتریان

افتخارات و مجوزهای ایران صنعت


 • 0
 • 0

گواهی ثبت اختراع ایران صنعت گواهی کارآفرین برتر ایران صنعت گواهی عضویت در انجمن مشاوران سرمایه گذاری و نظارت طرح ها ایران صنعت پروانه خدمات فنی و مهندسی ایران صنعت تندیس کارآفرین برتر ایران صنعت عضویت پارک علم و فناوری خراسان جنوبی نماد سرآمدی ایران صنعت

معرفی ایران صنعت

نگارش طرح توجیهی و انجام مطالعات امکان سنجی در حوزه های مختلف از قبیل: صنعت، کشاورزی و دامپروری، خدمات، گردشگری و توریست سلامت تخصص ایران صنعت بوده و از سال 1386 خدمات رسان سرمایه گذاران عزیز در این حوزه بوده ایم. ما در راستای کمک به سرمایه گذاران بخش فروشگاه دانلود طرح توجیهی آماده را راه اندازی نموده ایم تا با حداقل هزینه از پروژه های مختلف اطلاعات جامعی دریافت نمایند.

تلفن تماس: 05691011020
                 05632255578
همراه : 09393623135

ساعات پاسخگویی: هر روز از ساعت 8:30 تا 15:30 - بجز ایام تعطیل

ایمیل: isanat85[at]gmail.com

 ایران صنعت در لینکداین ایران صنعت در اینستاگرام  ایران صنعت در تلگرام