ايران صنعت - طرح توجيهي و مشاوره سرمايه گذاري

فروشگاه طرح توجیهی فایل های منسبد خرید

ایران صنعت - دانلود نمونه طرح توجیهی

سفارش طرح توجیهی
طرح های توجیهی صنعتی
طرح های توجیهی کشاورزی و کشت و صنعت
طرح های توجیهی دامپروری و مزارع پرورش ماهی و طیور
طرح های توجیهی خدماتی و کسب و کار های کوچک
طرح های توجیهی گردشگری و توریسم - احداث هتل و پارک و ...
comfar طرح توجیهی کامفار
مشخصات طرح های توجیهی - استاندارد طرح های توجیهی

پکیج های طرح توجیهی

 • پکیج طرح های توجیهی صنایع ساختمانی
  قیمت 80000 تومان
  گسترش کار نگارش طرح توجیهی انجام…
 •  
  پکیج طرح های توجیهی صنایع خودرو
  قیمت 90000 تومان
  یکی از مهمترین صنایع موجود در…
 •  
  پکیج طرح های توجیهی صنایع فلزی
  قیمت 90000 تومان
  زمینه های بکر معادن در کشور ما…
 •  
  پکیج طرح های توجیهی صنایع چوب و سلولوزی
  قیمت 50000 تومان
  طی این سال ها…
همه پکیج ها ...
×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 47
چهارشنبه, 18 مهر 1397 20:25

طرح توجیهی تولید کرومیت

در طرح توجیهی تولید کرومیت سعی شده است تا با معرفی این صنعت اطلاعات بیشتری در زمینه این طرح، میزان سرمایه گذاری، سودآوری، تسهیلات اعطایی و نرخ های بازده سرمایه گذاری آن ارائه شده و آن را به عنوان یک فرصت سرمایه گذاری مناسب بررسی نماییم، امیدوارم این اطلاعات مفید فایده باشد و تا پایان مطلب همراه ایران صنعت باشید.

 

نام كروميوم Chromium از واژه يوناني Chroma به معني رنگ گرفتـه شـده اسـت . كروميـوم شـانزدهمين عنصر فراوان در پوسته زمين است كه در حدود درصد 037 /0 پوسته زمين را مي سازد. كروميوم فلزي است نسبتاً سخت به رنگ سياه خاكـستري - فـولادي بـا نمـاد Cr ، عـدد اتمـي 24 ،وزن اتمـي 9961، /51 وزن مخصوص 19/7 گرم بر سانتي متر مكعب، سختي 5/8 در مقياس موس، داراي جلا و صيقل بالا، گدازپذيري متفاوت، مقاوم در برابر خوردگي، نقطه جوش 2672 درجه سانتيگراد و نقطه ذوب 1857 درجه سـانتي گراد. كروميوم در گروه ( VI )6 جدول تناوبي به عنوان Metals Transition بوده و در دوره 4 قرار دارد .

كروميت تنها منبع تجاري كروم ميباشد كه در سنگ هاي اولترابازيك تشكيل مـي شـود . نيمي از كانسنگ كروميت جهان در آفريقاي جنوبي است و مابقي در قزاقستان، هند و تركيه مي باشد. اين فلز در تركيب پوسته جامد زمين تقريباً محدود در سنگي ها آذرين قليائي مربوط به مرحله آغازي تبلور ماگما و سرپانتين هاي حاصل از تغيير آنها ظاهر مي شود. در اين سنگ ها، كروم معمـولاً بـا آهـن (دو و سـه ظرفيتي)، نيكل، منيزيم و كبالت همراه است. سيليكاتهاي قليـائي ماننـد اوليـوين، اوژيـت و هورنبلانـد نيـز ممكن است تركيب خود كروم داشته باشد.

 

موارد استعمال

- قسمت اعظم آن در صنايع فولاد سازي براي تهيه فروكـرم كـه آليـاژي متـشكل از آهـن و كـرم اسـت و همچنين براي تهيه فولادهاي مخصوص بكار مي رود.

- براي تهيه بي كروماتها در صنايع رنگرزي ، چرمسازي ، نساجي و همچنـين در صـنايع شـيميائي مـصرف مي شود.

- در صنايع مواد نسوز خنثي (آجرهاي نسوز مخصوص) بكار برده مي شود.

 

طبقه بندي از نظر فيزيكي

سنگ معدني كروميت از نظر شكل ظاهري و خواص فيزيكي به سه گروه تقسيم مي شود.

الف) سخت يا كلوخه

ب) نرم يا مويزه

توضيح موارد مصرف و كاربرد

مصارف مهم كروميـت در صـنايع متـالورژي، ديرگـداز و شـيميايي اسـت . عياركروميـت قابـل اسـتفاده در متالورژي و صنايع شيميايي بالاست وليكن در ديرگدازها مي تواند پايين باشد.

صنايع متالورژي:

درصد 65 كروميت در فلززايي (متالورژي) مصرف مي شود. فولاد ضد زنگ، مهـم تـرين آلياژ توليد شده در صنعت فولاد است و درصد 1-2 توليد فولاد جهان را شامل مي شود. فولاد ضدزنگ با دارا بودن درصد 36 – 12 كروم،درصد 80 مصرف جهاني كروم را به خود اختصاص داده است. به علـت مقاومـت كروم در برابر خوردگي، حرارت، سايش، فرسـودگي و اكـسيده شـدن در تهيـه انـواع آلياژهـا كـاربرد دارد .

ديكرومات سديم:

 براي تهيه آن كروميت بسيار ريز با كربنات سديم و يك رقيق كننده بياثر در يك تنور ه چرخان در دماي 1100-1000سانتيگراد تركيب مي شود. كرومات سـديم تـا -98 90 درصـد بـا انـدازه 75 ميكرومتر ريزشده، سرد و شسته مي شود و با اسيد سولفوريك بهبود مييابد. درنهايت بلورهاي ديكرومـات تشكيل مي شود.  ديكرومات در باتري ها، روغـن هـا و واكـس هـاي سـفيدكننده، فـرآوري آلياژهـاي مـس، افزودني هاي گل حفاري، دباغي چرم، فلزكاري، نگهدارنده ها، بهبود آب، نگهدارندة چـوب و مـواد حدواسـط شيميايي استفاده ميشود.

 كرومات باريم:

 رنگدانه براي سراميك، رنگ و كبريت بي خطر

بيكرومات پتاسيم:

 پيش مـاده نمـك هـاي دوفلـزي كرومـات روي پتاسـيم، كـروم آلومينيـوم، كرومـات استرانسيم، عكاسي، پيروتكنيك

بيكرومات آمونيوم:

 نگهدارنده، كاتاليزور، چينيسـازي، پيروتكنيـك، محلـول هـاي حـساس كننـده بـراي ليتوگرافي

 ديكرومات آمونيوم:

 آتشبازي

 كرومات سديم: كاتاليزور، گل حفاري، لوله هاي نفت، سـاخت و توليـد رنگدانـه، بهبـود آب، حفـظ چـوب . تقريبا -45 40 درصد Cr2O3 و نسبت Fe:Cr كم، در شرايط بهينه با مقادير آلومينيوم و منيزيم كم (باعـث افزايش كربنات سديم مورد نياز ميشوند.

به صورت يك كاتاليزور:

كروميت براي ساخت قالب هايي براي پختن آجر و ريخته گري استفاده مي شود. كرومات سديم نسوزي است با هدايت گرمايي مناسب، مقاوم در برابر نفوذ فلز، ضد سرباره و نگهدارنده گرما. شكل دانه ها و اندازه ذرات آن مناسب اسـت . ضـريب انبـساط گرمـايي پـايين دارد . (گـداز منگنـز، كـربن و آلياژهاي فولاد، گدازهاي غير آهني به) طور ميانگين 100-75 كيلوگرم كروميت در ازاي توليد هر تن فولاد مصرف ميشود، برتري كروميت نسبت به سيليس براي كاربري به عنوان نسوز، درجه بالاتر نسوزي، هـدايت گرمايي و ضريب انبساط گرمايي پايينتر و بدون سيليس بودن آن است. تراكم دانه هاي زاويه دار كروميت به يكديگر، مقاومت بسيار خوبي در برابر نفوذ فلزات و سرباره فلزات است، (بخصوص در زمان كار بـا آلياژهـاي واكنش ) گر فراهم مي كنند.

بررسي كالاهاي جايگزيني و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول

 مصرف كروميت در سال هاي اخير در تهيه آجرهاي كروميتي كاهش يافته است كه علت اين امر تاثير مخرب آجرهاي كروميتي بر محيط زيست است و امروزه بيشتر آجرهاي منيزيتي مورد استفاده قرار ميگيرد . در ماسه ريخته گري سيليس، استاروليت، اليوين و زيركن جايگزين كروميت مي شود. در صنعت متالورژي و فولاد نيكل جايگزين آن ميشود. در مواد نسوز گرافيت، منيزيت، سيليس جايگزين كروميت ميشود .

 اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز

مصرف كروميت در صنايع متالورژي و شيميايي هر روز افرايش مي يابد. خصوصيات منحـصر بـه فـرد، تنـوع كاربرد محصولات مختلف توليدي از آن در صنايع مختلف، وجود ذخاير قابل قبول آن در كشورهاي مختلف از جمله در ايران، صادرات و واردات اين محصول و بلاخره نقش موثر آن در اقتص اد جهـاني روز بـه روز بـر اهميت اين ماده معدني در دنيا افزوده است.

شرکت بهبود صنعت آمادگی خود جهت تهیه طرح توجیهی تولید کرویت اعلام می دارد

 هم اکنون سفارش طرح توجیهی تولید کرومیت دهید

استفاده از کلیه مطالب این سایت برای عموم آزاد می باشد ، فقط در راستای حفظ زحمات تیم تولید محتوی ما خواهشمندیم در صورت برداشت از این محتوی لینک ما را درج نمایید. باسپاس

خواندن 4852 دفعه

نگارش طرح توجیهی بروز

سلام دوست عزیز، با تشکر از بازدید شما از وب سایت ایران صنعت، حضور گرانقدر شما اعلام میداریم که کارشناسان ما آماده هستند تا این طرح های توجیهی را به صورت بروز مطابق استانداردهای بانکی و براساس اعداد و ارقام واقعی حال حاضر برایتان آماده نمایند. جهت هماهنگی در این خصوص با ما تماس بگیرید.

نگارش طرح توجیهی، انجام مطالعات امکان سنجی و بازار تخصص ماست.

دانلود جدیدترین طرح های توجیهی آماده

طرح توجیهی تولید سموم دفع آفات

عنوان طرح: طرح توجیهی کامل تولید سموم دفع آفات  سال نگارش: 92 تعداد صفحه: 47 نحوه دریافت: بعد از اتمام پرداخت، فایل قابل دانلود خواهد بود. فرمت فا ...
4 تعداد فروش
ریال 1,500,000
جزئیات خرید

طرح توجیهی تولید شیر و خامه استرلیزه و بستنی

عنوان طرح: طرح توجیهی کامل تولید شیر و خامه استرلیزه و بستنی  سال نگارش: 94 تعداد صفحه: 35 نحوه دریافت: بعد از اتمام پرداخت، فایل قابل دانلود خواهد ...
0 تعداد فروش
ریال 1,500,000

طرح توجیهی احداث مجتمع خدماتی رفاهی و نیروگاه CHP

عنوان طرح: طرح توجیهی کامل احداث مجتمع خدماتی رفاهی و نیروگاه CHP سال نگارش: 94 تعداد صفحه: 105 نحوه دریافت: بعد از اتمام پرداخت، فایل قابل دانلود ...
1 تعداد فروش
ریال 2,100,000

طرح توجیهی تولید فوم پلی استایرن، یونولیت و یونوبلوک

عنوان طرح: طرح توجیهی کامل تولید فوم پلی استایرن ضد آتش، یونولیت بسته بندی و یونوبلوک سال نگارش: 91 تعداد صفحه: 52 نحوه دریافت: بعد از اتمام پرداخت ...
1 تعداد فروش
ریال 1,700,000
طرح توجیهی تولید سموم دفع آفات
طرح توجیهی تولید شیر و خامه استرلیزه و بستنی
طرح توجیهی احداث مجتمع خدماتی رفاهی و نیروگاه CHP
طرح توجیهی تولید فوم پلی استایرن، یونولیت و یونوبلوک

نظرات مشتریان

 • 0
 • 0

افتخارات و مجوزهای ایران صنعت


گواهی ثبت اختراع ایران صنعت گواهی کارآفرین برتر ایران صنعت گواهی عضویت در انجمن مشاوران سرمایه گذاری و نظارت طرح ها ایران صنعت پروانه خدمات فنی و مهندسی ایران صنعت تندیس کارآفرین برتر ایران صنعت عضویت پارک علم و فناوری خراسان جنوبی نماد سرآمدی ایران صنعت

معرفی ایران صنعت

نگارش طرح توجیهی و انجام مطالعات امکان سنجی در حوزه های مختلف از قبیل: صنعت، کشاورزی و دامپروری، خدمات، گردشگری و توریست سلامت تخصص ایران صنعت بوده و از سال 1386 خدمات رسان سرمایه گذاران عزیز در این حوزه بوده ایم. ما در راستای کمک به سرمایه گذاران بخش فروشگاه دانلود طرح توجیهی آماده را راه اندازی نموده ایم تا با حداقل هزینه از پروژه های مختلف اطلاعات جامعی دریافت نمایند.

تلفن تماس: 05691011020
                 05632255578
همراه : 09393623135

ساعات پاسخگویی: هر روز از ساعت 8:30 تا 15:30 - بجز ایام تعطیل

ایمیل: isanat85[at]gmail.com

 ایران صنعت در لینکداین ایران صنعت در اینستاگرام  ایران صنعت در تلگرام